🙀 KUCHAŘKA JAKO DÁREK při nákupu nad 1 000 Kč. NAKUPOVAT 🤍

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Abychom si vyjasnili pár základních pravidel naší spolupráce.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících a Mě jakožto prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím webových stránek www.jsemlowcarb.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete na adrese www.jsemlowcarb.cz/ochrana-soukromi.

Součástí těchto Podmínek jsou i Podmínky Opakovaných plateb, jejichž celé znění najdete na adrese www.jsemlowcarb.cz/opakovane-platby.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Mě a Vás.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Mé webové stránce, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1.  NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží či Službu;

1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4. Webová stránka (e-shop) je dostupná na adrese www.jsemlowcarb.cz a je provozovaná Mnou, zde probíhá nákup Zboží a Služeb;

1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6. jsem provozovatel: Michal Král, MSc se sídlem Polní 279/41, 59102 Žďár nad Sázavou, Česká republika, IČ: 04640365, e-mailinfo@jsemlowcarb.cz, telefonní číslo +420 734 652 212 právními předpisy označovaný jako prodávající;

1.7. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží či Služby se Mnou;

1.8. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím webové stránky, a je uzavřena ve chvíli, kdy ode Mě obdržíte potvrzení Objednávky;

1.9. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a přístup do on-line programů;

1.10. Vy jste osoba nakupující na webové stránce www.jsemlowcarb.cz, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.11. Zboží je vše fyzické, co můžete nakoupit na webové stránce www.jsemlowcarb.cz;

1.12. Služby jsou nehmotné produkty, které jsou dodávány především on-line.

2.  OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1. Koupě Zboží či Služeb je možná jen přes webové rozhraní www.jsemlowcarb.cz.

2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Mně poskytli při objednání Zboží budu tedy považovat za správné a pravdivé.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu se Mnou je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím webové stránky www.jsemlowcarb.cz, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Mnou tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na webové stránce vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží či Službě (na webové stránce označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“, v případě Služeb je to zaškrtnutí dané Služby);

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží či Služby; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí webové stránky, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží či Služby a způsobu jeho doručení;

c) Své identifikační údaje sloužící k tomu, abych mohl doručit Zboží či Službu, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budu Zboží či Službu dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budu Zboží dodávat.

3.4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího odeslání údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku příslušného tlačítka Objednávku odešlete. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, Podmínkami ochrany osobních údajů a případně Opakovanými platbami, v opačném případě nebude možné Objednávku odeslat. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku příslušného tlačítka budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Mně.

3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Mně bude doručena, potvrdím zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z Mé strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Mnou a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudu moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z mojí strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci webové stránky předem poskytnu a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžu Objednávku potvrdit, budu Vás kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Moji nabídku potvrdíte.

3.7. V případě, že v rámci webové stránky nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsem povinen Vám Zboží či Službu za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budu bezodkladně kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Moji nabídku potvrdíte. V případě, že Moji nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsem oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9. V některých případech umožňuji na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě (slevový kód) do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží či Služba poskytnuto se slevou.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě zakoupení jedné ze Služeb (např. on-line program) v rámci webové stránky můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

4.2. V rámci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenesu za to žádnou odpovědnost.

4.4. Uživatelský účet je osobní a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetími osobami.

4.5. Váš Uživatelský účet můžu zrušit, a to zejména v případě, když jej více než 1 rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedena v rámci webové stránky, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží či Služby v rámci webové stránky a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2. Platbu Celkové ceny po Vás budu požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašlu v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 5 dní od provedení Objednávky.

b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Gopay či Stripe, přičemž platba se řídí podmínkami těchto platebních brán, které jsou dostupné na adrese: www.gopay.cz a www.stripe.com. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 5 dní od provedení Objednávky.

c) Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Gopay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.gopay.cz. V případě platby bezhotovostním převodem prostřednictvím platební brány Gopay je Celková cena splatná do 5 dní od provedení Objednávky.

5.3. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura nebude fyzicky přiložena ke Zboží.

5.4. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Můj účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1. Zboží či Služba Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;

b) Doručení na adresu prostřednictvím dopravní společnosti Zásilkovna;

c) Elektronické dodání na Vámi uvedený e-mail při Objednávce.

6.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České a Slovenské republiky.

6.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na webové stránce je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

6.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Mně. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

6.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Mojí povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Mnou a Vámi. Mně ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodnu tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručím. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností uhradit Mně náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašlu na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.7. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6.8. V případě, že Zboží nebylo na webové stránce uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, Vás budu vždy informovat v případě:

a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělím novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b) prodlení s dodáním Zboží od Mého dodavatele, přičemž Vám vždy sdělím novou očekávanou dobu dodání.

6.9. V případě, že nebudu schopen Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsem Já i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

7. ZMĚNA ČI ZRUŠENÍ KURZU

7.1. Vyhrazuji si právo změnit termín konání kurzu nebo zrušit kurz v těchto případech:

a) nejpozději 3 dny před konáním kurzu, pokud není kurz obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 12 osobami, není-li uvedeno jinak,

b) nebudu moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu.

7.2. V případě, že budu nucen zrušit kurz, zavazuji se Vám tuto skutečnost bezodkladně sdělit e-mailem. Dále se zavazuji v případě zrušení kurzu Vám nabídnout náhradní termín pořádání či vrátit částku za celou hodnotu kurzu (dle vaší volby).

7.3. V případě, že se nebudete moci kurzu zúčastnit, zavazujete se Mně bezodkladně tuto skutečnost sdělit e-mailem.

7.4. Pokud tuto skutečnost oznámíte méně než 14 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu, jsem oprávněn Vám účtovat storno poplatek za umožnění změny termínu ve výši 500 Kč.

7.5. Pokud však skutečnost zrušení či změny termínu oznámíte nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu či akce, jsem oprávněn Vám účtovat poplatek za umožnění zrušení kurzu či změny termínu ve výši 50 % z částky ceny kurzu.

7.6. Pokud skutečnost zrušení či změny termínu oznámíte méně než 5 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu či akce nebo v den konání kurzu, je tato Služba považována za uskutečněnou a ztrácíte nárok na vrácení uhrazené částky. Můžete v takové situaci za sebe poslat náhradníka. V případě, že se na kurz nedostavíte, nemáte nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný.

7.7. Změny data kurzu dle tohoto článku Podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

8. ON-LINE PROGRAM, DALŠÍ SLUŽBY A PODMÍNKY JEJICH DODÁNÍ

8.1. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí on-line programu získáte přístup k on-line programu ihned po uhrazení Celkové ceny, přičemž přístup k on-line programu Vám bude aktivován v rámci uživatelského účtu, který bude vytvořen okamžitě po odeslání a zaplacení Objednávky. Přístupové údaje k uživatelskému účtu vám budou zaslány ihned e-mailem.

8.2. Odesláním Objednávky na poskytnutí on-line programu výslovně požadujete, aby Vám byl digitální obsah v podobě on-line programu zpřístupněn okamžitě tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení dle § 1829 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasíte, že z tohoto důvodu nemáte na odstoupení od Smlouvy dle uvedeného ustanovení právo.

8.3. Berete na vědomí, že on-line programy jsou předmětem mého duševního vlastnictví a jsou chráněny dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákonem ve znění pozdějších předpisů. Nejste oprávněni rozmnožovat obsah on-line programů, dále rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdílet samotné on-line programy. Nejste oprávněni sdělovat své přihlašovací údaje jakékoliv třetí osobě.

8.4. Zpřístupněním on-line programu Vám nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci on-line programu, včetně jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

8.5. Jste oprávněni zhlédnout on-line program opakovaně po dobu vašeho aktivního členství, avšak berete na vědomí, že v rámci ochrany Mých práv jsem oprávněn zablokovat Váš uživatelský účet, ke kterému se v posledních 24 hodinách přihlásí a zhlédne on-line program více uživatelů z více než tří různých IP adres.

8.6. Berete na vědomí, že veškerý obsah zakoupeného on-line programu Vám bude zpravidla zpřístupněn v jeden okamžik a bude Vám zpřístupněn po dobu aktivního členství. Jsem však oprávněn zpřístupnit jednotlivé lekce on-line programu také postupně v předem stanovených termínech na dobu předem stanovenou. S dílčím dodáním jednotlivých dílů programu po omezenou dobu souhlasíte.

8.7. Členství v jednotlivých programech je vždy měsíční (třicetidenní). Členství je prodlužováno automaticky každých 30 dní na základě opakovaných plateb, jejichž přesné znění je součástí těchto Podmínek a je k dispozici na adrese: www.jsemlowcarb.cz/opakovane-platby. Své členství můžete kdykoliv ukončit, a to kontaktováním e-mailové adresy info@jsemlowcarb.cz nebo telefonního čísla +420 734 652 212 s žádostí o ukončení opakovaných plateb minimálně 2 pracovní dny před plánovaným datem strhnutí platby za další období.

8.8. Berete na vědomí, že porušíte-li povinnosti sjednané těmito Podmínkami, jsem oprávněn blokovat Váš uživatelský účet bez nároku na vrácení peněz.

8.9. V případě zakoupení voucheru na on-line program obdržíte slevový kód představující 100% slevu na zakoupení on-line programu. Tento slevový kód lze uplatnit pouze jednou. Po zadání slevového kódu bude sleva uplatněna a na zvoleném uživatelském účtu dojde k zpřístupnění on-line programu. Pakliže je držitelem voucheru třetí osoba, pak tato osoba taktéž projevila souhlas s Podmínkami a pro tyto účely je na ní nahlíženo jako na osobu kupujícího.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Zaručuji, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

a) má vlastnosti, které jsem si s Vámi dohodnul, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsem u popisu Zboží uvedl, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

b) je vhodné pro účely, které jsem uvedl nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;

d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

f) není zatíženo právy třetích stran.

9.2. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 9.1, můžete Mně takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Moji adresu uvedenou u Mých identifikačních údajů v sekci Kontakt na webové stránce. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Mojí strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 9.3, bez Mého souhlasu změnit. Reklamaci vyřídím v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 9.4 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

9.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

b) na odstranění vady opravou Zboží;

c) na přiměřenou slevu z Ceny;

d) na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a Já vadu takto neodstraním v přiměřené lhůtě, kterou jsem uvedl, nebo Vám sdělím, že tímto způsobem vadu neodstraním vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a Já zjistím, že je vada neopravitelná, oznámím Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

9.4.  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

b) na odstranění vady opravou Zboží;

c) na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraním včas nebo odmítnu vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

9.5. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

a) došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

b) bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;

c) nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

d) došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností vrátit tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.

9.6. Do tří dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdím, že jsem reklamaci obdržel, kdy jsem ji obdržel a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

9.7. O vyřízení reklamace Vás budu informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Mně původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradím Já.

9.8. Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace akce se řídí ustanovením §1810 a násl., §1820 a násl. a §2099 a násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

9.9. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

9.10. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

9.11. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

a) Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

b) opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

c) použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;

d) kdy to vyplývá z povahy Zboží.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Mnou a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

10.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budu Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Moji adresu uvedenou v sekci Kontakty na webové stránce). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Mé strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

10.3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Mé vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

b) dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Mé vůli;

c) Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

d) Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

e) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

f) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

g) dodávka novin, periodik nebo časopisů;

h) dodání digitálního obsahu (např. on-line programu), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

10.4. Lhůta k odstoupení dle čl. 10.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Mně v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

10.5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Mně Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět na mou adresu. Zboží Mně prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

10.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 10.2 Podmínek jste povinní Mně Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží ke Mně. Vy máte naopak nárok na to, abych Vám vrátil Cenu za dopravu, avšak pouze ve výšiodpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsem pro dodání Zboží nabízel. V případě odstoupení z důvodu, že Já poruším uzavřenou Smlouvu, hradím i náklady spojené s navrácením zboží ke Mně, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsem při dodání Zboží nabízel.

10.7. Odpovídáte za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtuji poté, co Mně Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsem Vám ještě nevrátil Cenu, jsem oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

10.8.  Já jsem oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodám Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. Můžu také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

11.1. Pokud jste spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo se Mnou vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Mě poprvé.

11.2. Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud Můj a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

12.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budu doručovat elektronickou poštou. Moje e-mailová adresa je uvedena u Mých identifikačních údajů. Já budu doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste mě kontaktovali.

12.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. Já jsem však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně Vám zašlu na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržím výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží či Služby, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží či Služby následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

12.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mám Já i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

12.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

12.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Mě, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Mé součinnosti. Doporučuji vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

12.7. Na Moji činnost nedopadají žádné kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

12.8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 12. října 2021.